Търси в:      
  Враца On-Line   Новини   Форум   Интересно   Хороскоп   Проверка   Кучета   Обяви   Тестове   Вицове
20 юни 2018 г.
0  новини
 за днес
ВРАЦА
БЪЛГАРИЯ И СВЕТА
ТЪРСЕНЕ
АРХИВ
Моля изберете дата.

Новини и медии

НОВИНИ НА
ДРУГИ МЕДИИ
БЛОГОВЕ
Враца

О Б Я В Л Е Н И Е З А К О Н К У Р С

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА

О Б Я В Л Е Н И Е З А К О Н К У Р С

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители

Обявявам конкурс за едно свободно работно място

За длъжност Главен счетоводител в дирекция "Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността"

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Организира, ръководи и контролира счетоводната отчетност и следи за законосъобразността на извършваните финансово - стопански операции. Оформя с подписа си всички платежни документи. Изготвя месечните, тримесечните и годишните отчети за касово изпълнение на бюджета и други сметки и фондове на областната администрация. Подготвя необходимата информация за анализ на финансовото състояние и предлага решения и мерки за подобряване на работата на администрацията. Участва в изготвянето на проекто - бюджета на администрацията.

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

- Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността - да имат завършено висше образование с придобита образователна степен - магистър;

- Минимален ранг за заемане на длъжността - ІІІ мл. ранг;

- Минимален професионален опит за заемане на длъжността - четири години;

Предпочитана специалност по която е придобито образованието (една от изброените):

- Икономика

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

- Компютърна и чуждоезикова квалификация; работа със специализиран счетоводен софтуер.

Размер на основната заплата за длъжността - 570 лева.

Начин за провеждане на конкурса:

Решаване на тест.

Конкурсът задължително включва и интервю.

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

1. Оригинал и копие от документ за самоличност;

2. Оригинал и копие на диплом за завършена степен на висше образование или удостоверение от МОН за призната степен, в случай че лицето е завършило в чужбина;

3. Попълнена от лицето декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл, че отговаря на условията на чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

4. Писмено заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:

- Декларация от лицето, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;

- Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Документите следва да бъдат представени в стая 101 на Областна администрация - Враца в 10 /десет/ дневен срок считано от датата на публикуването на настоящата заповед в местен ежедневник. Подаването на заявленията и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

При подаване на Заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителя, определен да приема документите, за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Списъците и другите съобщения във връзка с конкурсите се обявяват в сградата на Областна администрация - Враца на I-ви етаж и в Интернет на адрес http://vratsa.bg.

Оповестяването на конкурса да се извърши с публикуването на обявление в един местен ежедневник и едновременно с това в регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията. Обявлението да се постави и на I-ви етаж в сградата на Областна администрация - Враца, Бул."Демокрация" № 1.

Лице за контакт-Нора Йончовска - Главен експерт в дирекция "АПОФУС" телефон:092/661429 вътр.44

С входящ номер и дата да се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока не се регистрират.

ПЕПА ВЛАДИМИРОВА

Областен управител на Област Враца

 05 февруари 2010 | 10:53 [назад]
ТВОЯТ КОМЕНТАР
* Вашето име или e-mail:


* Вашият коментар


  
КОМЕНТАРИ ПО ТЕМАТА общо 1

Страници [1]
 325 05 февруари 2010 | 11:10 
... Мда-а-а, конкурсът за вас, мястото - за нас!

Страници [1]
Враца
04 април 2018 г
23 февруари 2018 г
06 февруари 2018 г
03 декември 2017 г
01 декември 2017 г
13 ноември 2017 г
02 октомври 2017 г
12 септември 2017 г
04 септември 2017 г
25 август 2017 г
17 август 2017 г
13 август 2017 г
10 август 2017 г
30 януари 2017 г
ВРЕМЕТО

ХОРОСКОП
Овен Везни
Телец Скорпион
Близнаци Стрелец
Рак Козирог
Лъв Водолей
Дева Риби
Съновник и още предсказания
Враца On-Line | Новини | Форум | Хороскоп |WebCam | Телевизори| Малки обяви | Компютри | Тестове | Вицове
© 1998-2018 Враца On-Line. Всички права запазени.
DREAMmedia.bg